Кыргызстандын желегин көтөргөн адамдар. Архив

Байыркы бабам кандай эле?.. Эл энчисиндеги эгемендик тууралуу эки ооз сөз

411
(жаңыланган 11:57 31.08.2020)
Бүгүн Кыргызстан көз карандысыздыгынын 29 жылдыгын белгилеп жатат. Колумнист Шаакан Токтогул адамзат жашоосундагы эң улук, эң бийик түшүнүк — эгемендик тууралуу кеп салды.

Жер жер болуп жаралгандан, киши киши болуп кошо бүткөндүр. Киши киши болуп жаралганы улут-улутка, эл-элге бөлүнгөнү да чындыктыр. Антпесе, өз алдынчалуулук, ар улуттун ички өзөгү, тили, маданияты, салт-санаасы кайдан сакталмак, эркиндикке умтулуу кайдан болмок. 

Тизгин жаяр

Элдин энчисиндеги эң кымбат нерсе - эгемендик. Эл эл катары калыптанып жашаганы менен өз аймагын, тилин, маданиятын, улуттук баалуулуктарын туу тутпаса, өз көз карандысыздыгын жеңип чыкпаса, эгемендикке ээ боло албаса эч качан улут катары, мамлекет катары калыптанбайт. Кайран кыргызым, миңдеген жылдарды, жүздөгөн доорлорду карытып, элден каганатка, андан Дөөлөткө, Дөөлөттөн ири цивилизацияга чейин өсүп жетип, бирде эгемен болуп, эбегейсиз аймакты ээлеп, бирде күнкор болуп кордук тартып, бирок элдик бай казынасын, улуттук улуу түшүнүктөрүн жоготпой жашап келди. Дөөлөтү артып, даңазасы таш жарган доорду көрдү кыргыз, куту уюп, байманасы ташыган доордо жашады кыргыз. Бирде төрт тарабы тең жүгүнүп баш ийсе, бирде төрт тарабы тең кысып, башы ийилди. Неси болсо да түптүүлүгүн жоготпогон Кыргыз деген улут алдында, анын тарыхы алдында, эрен-берен, шерлери, көсөм, чечен, билгилери алдында баш иймегибиз бар.

Кыйын күндөр өттү! Президент элди Эгемендүүлүк майрамы менен куттуктады

Учкай тарых

Кыргыз кыргыз болуп жаралганы өз мамлекеттүүлүгү үчүн тынымсыз күрөш жүргөн өңдүү. Тээ Манас ата доорунан бери эчен жолу мамлекет түптөп эгемен болуп, эчен жолу эркиндигин колдон учуруп кыштым болгондур. Тарыхта такталып жазылганы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнө буга чейин 2200 жыл делсе, кийинчерээк 3000 жылды чапчыды. Эне-Сай доорундагы кыргыз каганаты, кыргыз маданияты цивилизация катары бааланганы төгүн эмес. Кийим, буюм, жашоо-шарт, тирлик, темир иштетүү, кен казуудан сырткары өз жазуусун калыптандырып, таш эстеликтерди калтырганы да чын. 8-кылымда Барсбек атам башында турганда капилет баскан түрктөр туусун жыгып, эрин кырып кыштымдыкты башка салды эле. Андан кийин күнкорлуктан арданган кыргыздар жүз жыл бою тынымсыз күрөшүп, бирде эгемендик алып каганатын түптөсө, бирде жеңилип калып ментинен тайды. 840-жылы Уйгур каганатына кол салып, ордосун талкалап, өз эгемендигин жар салып, Улуу Кыргыз Дөөлөтүн түптөдү. 400 жыл жашаган бул дөөлөт балким, алсыз урпактардын эпсиздигинен ыдырады, алсырады, аягында Чынгыз ханга карам болду.

Караңгы түндүн артында жаркырап тийчү күн бар... Өмүр-өлүм ортосу

Андан бери көп суу акты, көп доор алмашты. Кыргыз деген ат өчпөй, бирде ирдене калып, бирде чабылып-чачылып, бирок орто кылымдарга келип өз кандыгын кайра түптөп, кыргыз, казак, кыпчактарды кошуп ордо калаасы Ташкенде ири хандык орноду. Ал кездин кыраандары Эр Эшим, Көкүм хан, Хан Тейиш, Манап бий, Чаалар эле. Калмактын чоң кыргынында кыргыз кандыгы талкаланып, эл-жеринен айрылып, ооп кетти. Анан, анан, өз Ата Журтун, өз жерин эңсеген, өз элин бөтөнгө бийлетпеген эрендер эр жетти, эл эркиндигин жеңди. Бирок кысымдар кайра, кайра боло берди. Жоокердиктин шарданасы улана берди. Улам жеңип, кайра жеңилип жүрүп отуруп, көп жылдык талап-тономой, алым-салык, анан келип Советтер Союзунун күрдөөлү башталды. Андан алгачкы кыргыз элитасы азганакай жер менен азганакай элди аман алып калды. Ошентип жетимиш жылдык союздан 1991-жылдын 31-августунда өз эгемендигин алып, Кыргыз Республикасы түптөлдү эле.

Эгемендиктин курмандыктары

Санаттай берсе санжыра узун, таржымалдаса тарых узак. Ар бир каганаттын, ар бир хандыктын, ар бир күнкор мезгилдин, ар бир эркиндик үчүн күрөштүн, ар эгемендик жеңиштин, ар бир жортуулдун, ар бир кыргындын, ар бир сүргүндүн курмандыктары бар, болгондо да өтө көп. Турган-бүткөнү менен жоокерлик канга сиңип калганы да ошондон. Анткени узак тарых күрөштүн сабагын берди. Жеңиштин даамын таттырды, ызанын ыйын жуткурду. Кыргыз кыргыз болуп жаралганы эгемендик үчүн ээ-жаа бербей күрөшүп жүрүп отурду.

...Эсиңдеби, Манасты Коңур амал менен жайлаганы, ага чейин бири миңге татыган кыраан чоролорун жашынып жаткан Шыпшайдар бирден терип түшүргөнүчү. Эр Сыргак, берен Чубак, алп Алманбет, көсөм Бакай, чечен Ажыбай, төлгөчү Төлөк, акылман Серек ар бири Хандан артык асылдар эмес беле. Ошон үчүн Манастын күйүтү, кыраан кырк чоро күйүтү эмдигиче бүтпөс.

Элди коргоп, улутту сактап калган кайрандар. Эр-азаматтар тууралуу баян

Андан кийин бизге жеткен тарых Барсбектин өлүмүчү. Жүздөгөн жылдар унутпай, түрктөр  менен тирешип, Барсбектин жолун улоого, кыргыз кагандыгын кайра куроого аракет токтободу го. Барсбекти кыргыз канча жоктоду. Уу ичкен Көкүмдүн күйүтү бар, аз кол  менен көп калмакка беттешкенде Хан Тейиш баштаган асылдар кетти. Аккочкор, Каңкы, Алакчын баатыр, Улак баатыр, дагы биз билип-билбеген нечен эрлер, шерлер канча калмактын башын ала жатты эле го. Кыргыз уулун сактайм деп курман болгондо калмак колунан каза тапкан Эр Солтоноюң, Бердике берениң, Кошой бийиң, Бишкек, Нышаа баатырларың өлдү, эркиндик деп кан какшап. Эки бирдей эрен уулдары менен кошо жайраган Жайылыңчы. Чыдамы менен көктүгү жанда жок Жаманкараңчы, эркиндик деп зар какшаган Алымбегиңчи, Искагыңчы, Абдылдабегиңчи. Алардын күйүтү сууй электе эле Улуттук Боштондук күрөштө не деген уулдар каза тапты, кыргыздын намысын ала жатты.

Багыбызга Абдыкадырлар, Ыманаалылар, Касымдар, Ишенаалылар, Баялылар бар экен, шүгүр, эгемендик деп зар какшап жүрүп алар да жайрап калышпады беле. Ата Мекендик согуш канча азамат агалардын башын жутту. Кыргыз эл деп, кымындай жер деп каруусун казык кылган, канын азык кылган эсил кайран аталар, эрен өткөн агалар, эзелки баатыр бабалар болбосо эгемендик кайда эле. Тарыхтын бир бүктөмүндө, замандын бир капсабында жылт этип жанган учкунчалык болбой эчен эл, эчен улут жок болуп кетпеди беле.

Аталар арбагына таазим...

Кайдан келгениңди унутпасаң кайда баратканыңды унутпайсың. Моюндагы аманат

Тизгин жыяр

Кыргыздын туусу ар заман, ар доордо ар башка болгону айтылат. Ушул азыркы учурда кызыл болуп калганы да төгүн эместир. Эселек уулдарга, азыркынын эл кадырын, жер кадырын билбегендерге эгемендик тээ байыртан жашап өткөн эчендеген эрлердин канына боелгонун аңдатып жаткандыр. Байыркы бабам кандай эле дегенде элес-булас эстээрбиз. Андагы күүгүм туман көздөнгөн, майланган буудай жүздөнгөн, көзү тик, мурду кырдач баатырларды көрөрбүз. Азыркынын мурду кыска акылы аз, эрини жука чыдамы аз уулдарынын эсине Эгемендик таберик мурас экенин аны көздүн карегиндей аяр тутуу ар бирибизге милдет экенин сала кетким келди.

"Аккан арыктан суу агат" деген ырас, бирде акпай да калат экен. Бирок суу келген из менен качандыр бир дагы суу жүрөрү тарых тастыктаган чындык. Түбү терең, учугу узун кыргыздан жакшы уулдар да чыгып келген, чыга берет.

Эгемендик жамы кыргызга кут болсун!   

411
Белгилер:
Манас, согуш, тарых, Кыргызстан, Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү
Тема боюнча
Акаев байгесине автоунаа коюп... "Манас" эпосунун 1000 жылдыгы кантип өткөн
Тойго бараткан колукту. Архивдик сүрөт

Жашырынып тойлогон "генийлер" жана акылга сыйгыс ушактар. Пандемиядан алган сабак

920
(жаңыланган 18:31 20.09.2020)
Ааламды алаамат каптап алапайыбызды таппай жатканда да коомдо адамдын кыжырын келтирген окуялар болуп турду. Колумнистибиз Шабдан Абылгазы уулу кайсы жагдайга жини келгенин санап чыкты.

Дүйнөнү коронавирус каптап, ал илдет көп өтпөй биздин өлкөгө дагы кирип келди. Мындай апаатка өлкөбүздөгү дээрлик бардык тармак даяр эмес болуп чыкты. Экономика, медицина, билим берүү, туризм жана башка тармактын баары вирустун айынан келген кыйын күндөргө туруштук бере албай калды. Өзгөчө Кыргызстанда "казанда эмне болсо, чөмүчкө ошол чыгат" дегендей эле болду. Бардык жааттагы кемчиликтерди коронавирус көзгө сайып көрсөтүп жатты. Акыркы убактарда оору жуктургандардын саны азайып үмүттүн шооласын жандырганы менен адистер бул вирустун экинчи толкуну боло турганын боолголошууда. Мындан улам биринчи толкунда кандай сабактарды алдык, кайсы кемчиликтерибизди моюндап, аны жок кылууга аракет кылышыбыз керек деген мыйзам ченемдүү суроо келип чыгууда.

Пандемияда оорудан мурда ойдон чыгарылган кептер кууратты

"Дүйнөдө коронавирус аныкталууда" деген күндөн баштап, ар кандай ушактардын, божомолдордун арты тыйылбай келүүдө. Алар "бул атайын уюштурулган өнөктүк" дегенден башталып "биологиялык согушка" келип такалат. Албетте, мындай ой жүгүртүүгө кандайдыр бир себептер болгон чыгар. Ал эми такыр эле абсурд делген коомдогу аңыз кептерге саресеп сала турган болсок, таң калып эле отуруп каласың. Алардын айрымдары логикага дагы сыйбайт. Адегенде эле социалдык тармактар аркылуу "5G түйүнү коронавирусту күчөтөт экен", "дезинфекциялоо өпкөнүн кагынуусуна алып келет экен", "вертолет менен дары чачат экен, ал оорунун көбөйүшүнө алып келет" деген сыяктуу ушактар тарап, адистер, расмий органдар жалганга чыгарууга жетишпей жатты. Булардын ичинен "оору жок, бул жөн гана бийликтин оюну" деген таризде айтылган кепке ишенгендердин көбү санитардык талаптарды аткарбай, натыйжада илдет тез жайылып, канчалаган адам бул дүйнө менен кош айтышты.

Азыркы азалуу Ата Журт, эртеңки айт... Бул күндөрдүн артында улуу жакшылыктар бар

Буларды абсурд деп четке кагуунун деле себеби бар. Маселен "5G түйүнү коронавирусту күчөтөт" деген кеп логикага деле сыйбайт. Анткени коронавирус илдети бай, кедей, мусулман, мусулман эмес дебестен бардык өлкөнү каптады. Мындай жагдайда адамдын ден соолугуна зыян келтире турган түйүндүн ишке берилиши мүмкүн эмес. Мындан тышкары, өлкөнүн масштабында алсак, аталган түйүн Кытайдын айрым аймактарында гана иштеп баштаганы маалымат булактарында жазылууда. Ал эми Кыргызстандын технологиялык, экономикалык өнүгүүсүн эске алсак, дүйнөгө тарай элек түйүн алгач бизде орнотулуп калса кызык эле болмок.

"Вертолет менен дары чачат экен" деген аңыз кепке коментарий деле бербей койсок болот эле. Көптөрдү ынандырууга аракет кылгандар башка планетадан келгенби деп кетесиң. Себеби мындан бир канча убакыт мурда чет жактан келген туристтер тоо башында калып кетип, аны куткарууга вертолет таба албай карайлаганбыз. Анан кайдагы өлкөнү кыдырып дары чача турган тик учак табыла калат? "Өзү өлкөдө канча вертолет бар" деген суроо салып көрсөк эле бул кептин калпы чыгып калып жатпайбы.

Аза күтүү "аралыктан" жасалып, тойлордо топурагандар...

Карантин бүтүп, оору азайып медиктердин көзөмөлүнө алына баштаган учурда Нарын облусунун райондорунун бирине барып калдым. Бардык жердегидей эле вирустун таасири жана кесепеттери тууралуу кеп салып отурдук. Биз барган айылда жана аларга коңшу айылда коронавирустан үч-төрт адам каза болуптур.

Караңгы түндүн артында жаркырап тийчү күн бар... Өмүр-өлүм ортосу

"Башында кичине барып, кол-кабыш кылып, көз көрсөтүп жатканбыз. Анан оору күчөп жатканда ылдыйкы айылдан бирөө каза болуп калды. Баралы десек, медиктер телевизордон барбагыла деп үгүттөшөт. Жуктургандардын саны күн санап өсүп жатат. Аз эле адам барган. Ошондо каза болгон адамдын жакын тууганы "кошуналары келе беришпейби, эмне оорудан коркуп жатышабы" деп нааразы болуп ыйлап жаткан. Кийин ошол киши өзү вирус жугузуп алып кайтыш болуп калды. Анын жаназасына эч ким деле барган жок. Доктурлар эле жерге берди. Башында айылдагылар кантип ошондой болсун деп жатышкан. Кийин баары эле түшүнүп калды", – деди бир айылдашы.

Негизи маркумду жерге берүүнүн өз зыйнаты болот. Жакындары, туугандары чогулуп жоктоп, аза күтүлөт. Бирок "өлгөндүн артынан өлмөй жок" деп тегин жерден айтылбаса керек. Андыктан айылдарда абалды түшүнүү менен кабыл алып, аза күтүүнү да "аралыктан" жүргүзүп калышыптыр. Бул күндөр дагы өтөр.

Сөзүбүздү куру какшык менен улайлы. Антпесек, "акыл айтып жатат" деген токонаалатка калабыз. Жашырганда эмне, арабызда "генийлер" толтура жашап жүрүптүр. Мамлекеттик органдар жарандарга жөнү жок үйдөн чыкпоосун улам-улам эскертип, медиктер топтолууга тыюу салып, коомдук жайлар иштебей турганда да жолун таап, топуратып той бергендер болду. Кантип ыңгайын тапты? Ким билсин...

Бизге позитив керек! Жашоону оң нукка бура турган 8 кадам

Тойго жарашыктуу кийинип алып, жаркылдаган унаа менен барып, ал жерден 200-500 адам топтолуп, айрымдары мас болуп алып шоктонуп, кубалашып тилдешип, кучакташып бийлешип... Анан ушунун баарын коомго да, тийиштүү органдарга байкатпай "жашыруун" жасаган адамдарды "гений" дебегенде ким дейбиз? Социалдык тармактарда анча-мынча адамдардын тойдогу сүрөттөрү карантин убакта да чыга калып турду...

Негизи пандемия бир топ эле жүрөктүн үшүн алып койду. Оорунун күчү бир аз басаңдап баратты эле, жаңы статистика вирус илештирип алгандардын саны көбөйүп жатканын көрсөтүүдө. Экинчи толкун болот деп боолголоп, күн суук тартып сасык тумоо менен кошулуп айлабызды алты кетирет деп жатышат. Жакшы эле сабак алгыдай болдук, дүрбөлөңгө түшпөйлүчү. Сактаналы, дарыгерлердин айткан-дегенин аткарып, жардам берели. Өзүбүздү өзүбүз аяйлычы...

920
Белгилер:
ушак, айыл, той, карантин, коронавирус
Тема боюнча
Түндүн миссиясын билесизби? Өзгөчө абалдын пайдасы
Адамдан эс алган табият. Карантин кыялды чындыкка айландырганда
Кишилер шайлоо участкасында. Архив

Шайлоодон кийин депутаттар кантип "жыргашат". Келечек үчүн элде эки тандоо бар

576
(жаңыланган 16:15 15.09.2020)
Саясий жарышка аттанган 16 партиядан 1 952 талапкер депутаттыкты арзып турган чагы. Эмне үчүн мандатты мелжегендер көп? Кыргызстанда парламенттин укуругу канчалык узун да, депутаттын таасири кандай? Учурда эл эки тандоонун ортосунда калды.

Журналист Эламан Карымшаков шайлоонун шарапаты кызып турган маалда эл эске алчу эки нерсени айткысы келген.

Аз күндөн кийин парламенттик шайлоо өтөт. Бул күнү биз жөн гана добуш бербейбиз, келечегибизди тандайбыз, колубуздагы бийликти бирөөгө ишенип тапшырабыз. Буга өзүбүзгө жар тандап жаткандай эле мамиле кылуу зарыл деп эсептейм. Себеби шайлоодон кийин депутаттарга беш жыл, алар түзгөн системага бери жагы 10 жыл чыдашыбыз керек. Бизди эр кылган да, кара жер кылган да ушулар болот.

Парламент кандай укукка ээ?

Жогорку Кеңештин депутаттары мыйзам чыгарып эле отурат деп ойлогон жоксузбу? Эгер андай десеңиз мандат мынчалык талаш болмок эмес. Мандаттын жыргалчылыгы башкада...

Шайлоодон уткан депутаттар жаңы өкмөттү бекитет. Ал үчүн ар бир партияга квота берилет, мисалы, менин партиям сунуштаган адам айыл чарба министри кызматына, сиздин партияңыздыкы Бажынын башчылыгына дайындалат. Ошентип өкмөттүн курамын түзүп, премьер-министрди дайындашат. Ошол өкмөт анан өлкөнүн тагдырын чечет. Ниети түз болсо өргө тартат, болбосо "өгүз өлбө, араба сынба" принциби менен эптеп иштейт.

Карыз жөнүндө көп кеп кылабыз. Өкмөт чет өлкөдөн насыя алып жатканда бир тыйынына чейин парламент менен макулдашат. Депутаттар карыз кандай максатта алынып, качан төлөнөрүн билген соң ратификациялайт.

Мындан сырткары, партиялар Борбордук шайлоо комиссиясы, Жогорку сот, Конституциялык палата сыяктуу органдарга өзүнүн адамдарын коё алат.

Байыркы бабам кандай эле?.. Эл энчисиндеги эгемендик тууралуу эки ооз сөз

Парламенттин күчүн ушундан байкасаңыз болот, жада калса бир дагы министр депутаттардын макулдугусуз кызматка отура албайт. Жыл сайын өкмөт аткарган иши тууралуу отчёт берет. Эгер аны парламент жактырбай койсо отставкага кетет. Сапар Исаковду дал ушундай жол менен ээрден алып түшүшкөн. Эсеп палатасы менен Улуттук банк дагы парламентке баш иет.

Кыргызстандын мамлекеттик түзүлүшү — парламенттик-президенттик башкаруу. Демек, сиз шайлаган депутаттардын ичинен бирөөсү төрагалыкка шайланат да, президенттен кийинки эле өлкөнүн экинчи адамы болуп калат.

Кыскасын айтканда, бизде парламенттин ролу абдан чоң, кыбыр эткендин баары депутаттар аркылуу чечилет. Азыр сиздин колуңузда опол тоодой бийлик турганын түшүнүп жатасызбы? Ал каалайсызбы-каалабайсызбы 4-октябрдан кийин күчүн жоготот. Мен сизди максаттуу пайдаланууга чакырам.

Сизде эки тандоо бар

Биринчи тандоо:

VI чакырылыштын 100дөн ашуун депутаты кайра мандат алууга ашыгып жатат. Арасында буга чейин эки-үч жолу депутат болгондору бар. Кээ бирлери канча жыл иштесе да жыйынтык көрсөтүүгө жарабаган, галстугу бар, бирок калыстыгы жок оомо депутат катары эсте калды. "Башкасына баш оорутпайм, бизнесимди гүлдөтсөм болду" деп келе жаткандар да бар. Болбосо бир мандат үчүн 500 миң долларды (39,4 миллион сом) ким эле садага чапсын.

Талапкерлердин ооз көптүрүп айткан убадаларын угуп жатканда баскан жолуна да көз чаптырып коюңуз. Баарына көз жумуп, кайра эле ушулар бийликке келишин каалап турсаңыз, биринчи тандоо сиздики болот.

Ошол учурда сизге бир нерсени эскерте кетейин...

Кайсы партияда жогорку билимдүү талапкерлер көбүрөөк? Рейтинг

Парламент өлкө тагдырын ишенип тапшырган өкмөттүн дараметин пандемия башталганда көрдүк. Бюджетте кошумча акча жок, карыз менен жан баккан мамлекет экенибизди түшүндүк.

Июлдагы апаатта саламаттык сактоо системасынын таш-талканы чыкканын жоон терибиз менен сездик. Чекеден кырылып калабызбы деген коркунуч жаралбады беле. Миңден ашуун үй-бүлө жер кучактап отуруп калганын унуткан жоксузбу? Адистер өз убагында медицина тармагына көңүл бурулбаганын айтышууда. Мунун кесепетинен учурда замандаштарыбыз мээрим төккөн энесинен, таянар тоо болчу атасынан, боор тарткан бир тууганынан, чырактай уул-кызынан жана бир жаздыкка башын жөлөгөн жубайынан ажырап, кан жутуп отурушат.

Экинчи тандоо:

Өлкөгө азыр тайманбас, курч, реформатор, сабаттуу жана саясий эрки бар адамдар керек. Агымга каршы сүзө алгандарды тандоо да сиздин эркиңиз. Жаңыланууга карай кадам таштасак, жаркын жашоону кура алабыз.

Мени күйдүргөнү, элдин жашоосун жакшыртууга жарабагандар, калктын жакырчылыгынан пайдаланып колундагы бийлигин 2000 сом менен сатып алууга аракет кылууда. Муну элди шылдыңдоо катары сыпаттайт элем.

Кээ бирлери карантин маалында тараткан жардамын бетине кармап, үгүт ишин аткарууда. Анысына рахмат, бирок билип коюңуздар, биз кайрымдуулук фондунун директорун эмес, мамлекеттин тагдырын чече турган адамдарды шайлап жатабыз.

"Өзүбүздүн бала" деген түшүнүктөн арылып, айылга эки машина шагыл төгүп бергендерге алданбай, "тууганым суранды эле" дегенди жыйыштырып, өз эркибиз менен тандоо жасайлы.

Кайсы партия жаштарды көбүрөөк чогултту? Жаш курак боюнча инфографика

Эч качан кайдыгер болбоңуз, шайлоого барып, колуңуздагы бийликти ишенимдүү адамга тапшырып бериңиз. Ошондо андан талап кыла аласыз. Азыр эч кимге добуш бербей койсоңуз, кийин бийликке нааразы болууга моралдык укугуңуз жок.

Адам сатып алган буюмун каалагандай колдонорун билесиз. Ошол сыңары эле добушуңузду сатып алгандан кийин өз билгениндей бийлик жүргүзөт. Андыктан ойгонуп, активдүүлүктү көрсөтүүгө убакыт келди.

"Элине жараша бийлиги" дейт, мен сиздерге аябай ишенип, үмүт артып турам. Бир күндүк оокат менен эмес, келечек үчүн күйөлүчү!

P.S: Мен эч бир партиянын курамында жокмун. Жөнөкөй жаран жана журналист катары пикиримди жазууну чечтим.

Автордун пикири редакциянын көз карашы менен дал келбей калышы мүмкүн.

576
Белгилер:
келечек, укук, парламент, депутат, тандоо, үгүт, шайлоо
Тема:
Шайлоо-2020
Тема боюнча
Бир эле телеканалга 3 млн. сом берип... Партиялар акчасын кайда чачып жатат
Катарында жумушу жок талапкерлер басымдуулук кылган партиялар. Инфографика
Кайсы учурда депутат мандат ала албай калат. Маалымдама

Кыргызстан тууралуу тасма эл аралык фестивалда гран-при алды. Видео

0
(жаңыланган 12:56 27.09.2020)
Тасмада дүйнөдө биринчилерден болуп суу тартыштыгына кептелген Кыргызстан тууралуу баяндалат. Фестивалда Россия, Норвегия, Финляндия жана Швеция режиссёрлорунун эмгектери көрсөтүлдү.

Кыргызстандагы суу тартыштыгы тууралуу баяндаган "Вода. Время жажды" даректүү тасмасы “Түндүктүн мүнөзү: green screen" фестивалында гран-при сыйлыгына татыды. Бул тууралуу "Би-порт" сайты жазды

Режиссёр Евгений Безбородовдун тасмасында дүйнөдө биринчилерден болуп суу тартыштыгына кептелген Кыргызстан тууралуу көрсөтүлөт. Автор бүтүндөй адам баласынын көйгөйүн бир өлкөнүн мисалында чагылдырат.

Шевченко катышкан Холли Берринин тасмасын Netflix чоң акчага сатып алды

Иркутск облустук кинофондунун YouTube-каналында тасманын трейлери жүктөлгөн. Фильм 39 мүнөткө созулат.

"Суунун жаратылышта түбөлүктүү айлануусу. Миңдеген жылдар бою адам бул мыйзам менен жашап келген. Бирок XXI кылымда адам баласы чоң көйгөйгө кептелди. Мөңгүлөрдүн, тоодон аккан таза суунун мекени болгон Кыргызстан суу тартыштыгы менен дүйнөдө биринчилерден болуп жабыркай баштады. Суунун бир тамчысы жана өлкөдөгү көйгөйлөр аркылуу бүткүл адам баласынын трагедиясы көрсөтүлдү”, — деп айтылат сүрөттөмөдө.

Фестивалда Россия, Норвегия, Финляндия жана Швеция режиссёрлорунун эмгектери көрсөтүлдү.

“Түндүктүн мүнөзү: green screen" — экологиялык жана социалдык тасмалардын эл аралык фестивалы.

0
Белгилер:
фестиваль, сыйлык, тасма, көйгөй, Суу, Кыргызстан
Тема боюнча
Кыргыз режиссёрунун "Көл" тасмасы Кытайдагы ири фестивалга чакыруу алды