Манас эпосундагы баатырлар. Архивдик сүрөт

Айдын бурчун алты айланып... "Манастагы" жайма көкүл жаш Айдар тууралуу 8 факты

363
(жаңыланган 16:07 29.09.2019)
"Манас" эпосундагы каармандардын ичинде жайма көкүл жаш Айдар айырмаланып турат. Ал эпизоддук каарман болгону менен кыргыз эли азыркы күнгө чейин чакырууга жиберген жигиттерге карата "жайма көкүл жаш Айдарча чаап барып келе кал" деген сыяктуу сөздөрдү пайдаланат.

Биз бүгүн ошол каарман тууралуу 8 факт сунуш кылабыз.

Жайма көкүл Жаш Айдар деген ысымдын мааниси. Кыргыздар бул каарманды анын тышкы белгисине карай, б.а. көкүлүнө карай "жайма көкүл" деп сыпаттайт. Көкүл коюу негизи жаш балдарга мүнөздүү. Бул белги анын жаштыгын, али бала бойдон экендигин көрсөтөт. Кыргыздар шамалдын пирин да Айдар дешет. Эгин сапырууда Айдарга жалынып, акырын жүргөн шамал же жел сурашат. "Кел, Айдар, кел", "Айдар, Айдар" десе жел келет деген ишеним болгон. "Айдар" деген сөздүн өзүнүн лексикалык мааниси да "жел айдоо", "жел жүргүзүү" деген менен байланышат.

Жайма көкүл жаш Айдардын теги. Чокон Валиханов Каркыра жайлоосунан атын атабай калган манасчыдан жазып алган вариант боюнча Ногой журтунун башы Көкөтөйдүн оорусу катуулап турганда Сары Ногойдун баласы жайма көкүл жаш Айдарды Мааникер атына мингизип, кабарга жибергени айтылат. Демек, ал Сары Ногойдун баласы. Саякбай Каралаевдин варианты боюнча да ал Сары Ногойдун уулу. Көбүнчө аны "кул" деген эпитет менен кошо сыпаттайт.

Көкөтөйдүн ашына чакырууга кеткен жайма көкүл жаш Айдардын жолу. Аны ашка чакырууга жиберет, ал кайсыл жолдор менен барганын географ Курманаалы Матикеев мындай картага алат: Орто Чаткал – Бухара – Ооган (Бадахшан, Балх) – Мисир (Ирак) – Кубайыстын чөлү (Иран) – Желпиниш (Индия) – Памир – Тибет – Ай Цадам – Көкөнор көлү – Каспандын кара тоосу (Наньшань) – капкалуу Бээжин оозу – Хангай – кайра Каркыра. "Көкөтөйдүн ашына Түп Бээжин (азыркы Пекин) чакырылган эмес. Ал Айдар Түндүккө бурулган "Хэсси коридорунан" 1300 километр чыгышта жайгашкан. Ошол "Хэсси коридору" аркылуу Улуу Кытай сепили да өтөт. Демек, эпостогу Кичи Бээжин, Орто Бээжин деген топонимдер азыркы Синин, Ланьчжоу шаарларына гана таандык. Эсенкан Бээжинде (Пекинде) эмес, Көкөнор көлүнүн айланасында жашаган. Көкөнордон Түп Бээжинге чейинки аралык 1350 километрден ашык" (Матикеев К. Шыңжандагы кыргыздар // китепте: Кыргыздар. 14 томдук. 3-т. Түз.: К.Жусупов, К.Иманалиев. – Б.: Бийиктик, 2011. – 224-225-бб.). Географ окумуштуу азыркы заманбап карталарды, атластарды карап, интернет ачып, алардын масштабын ченеп чыгып, эпостун текстине таянуу менен манасчылардын географиялык билимдерин тактап чыгып жатат, ошол эле кезде кыргыздардын дипломатикалык алакаларын, согуштук аракеттерин көрсөтүп берүүдө. Эми дагы бир нерсе — кыргыз манасчылары Борбор Азиянын аймагын толук кезген эмес, жайма көкүл жаш Айдар болгон жерлердин көбүндө болгон эмес, анан кантип мына ушунча көп географиялык аталыштарды атап, ал жерлердин климаттык, географиялык белгилерин көрсөтүп берип жаткандыгы таң каларлык!

Ал чакырууга барып жолуккан адамдар. Ат-Башыны жайлаган батакөй Кошой олуя, казак каны Эр Көкчө, Нойгут элинен, Лоп дайраны жердеген Карача, Котондогу Жүгөрү, Жаркенди жердеген кан Жортуулчу балбан, Кен Үркөнчтүн шаарындагы, Кең Оогандын айлындагы Акун кан, Чамбыл-Белди жердеген Жанаалы, Карач эр, Урумкандын Көкбөрү, Кокондогу Козубек, Маргалаңдын Малабек, Анжыяндын айры сакал Сынжыбек, Алты шаардын Алабек, Самарканддан Санжыбек, Букарды сураган Темиркан, Жети-Өзөндү жердеген жедигер элинен көк жал Багыш, Эр Агыш, Чоң Букардын ар жагы, Чоң-Өзөндүн бери жагы, адыр-күдүр жердеген Буудайык кандын Музбурчак, Эки Кемин жайлаган Эйбит таздын Эр Үрбү, анын бери жагында Текечи кан, Шыгай кан, Эштектердин Жамгырчы — үч кан эли ж.б.

Физиканын мыйзамдарын жакшы билген. Айдар физиканын мыйзамын мыкты билген жана ошон үчүн шамалга каршы багыттар менен жүрбөй, шамалга багытташ болуп жол тандайт, анын натыйжасында жетер жерине жетип, өзү айткандай "айдын бурчун алты айланып, жердин бурчун жети айланып", чакырар адамдардын баарын чакырып келет.

Манас менен жолугушуу. Жайма көкүл жаш Айдар Көкөтөйдүн ашына чакыруу үчүн Манаска да келет. Манас кырк чоро менен он эки таман ордо салдырып, оюн куруп жаткан болот. Жаш Айдар Манаска атчан кирип барып эле мындай дейт: "Көк дөнөндүн башы бар, Көкөтөй кандын ашы бар, чаба турган аты бар, тарта турган эти бар, ата-атанын уулуна бере турган мүчө бар, ашымды бийлеп берсин". Ушул эле кепти эр Кошойго да айткан эле. Буга жана кеңешпей иш кылганга ачуусу келген Манас кырк чорого "атын союп, өзүнүн башын алып салгыла" деп буйрук берет. Ошондо жайма көкүл жаш Айдар: "Баатыр төрөм падышам, жалгыз элем уядан, менин жанымды кыя көрбө", "айланайын атыңдан, эч кетпейин кашыңдан, көчкөндө коюң айдайын, отуң менен кирейин, күлүң менен чыгайын, нөөкөрүң болоюн, ат токуучуң болоюн" деп ыйлап жиберет. Манас жайма көкүл жаш Айдарды кечирет, ал "айдын бурчун алты айланып, жердин бурчун жети айланып келгиче алда нечен жыл өтөр" деп андан ары жол тартат.

Манас эпосу. Архивдик сүрөт
© Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев
Жаш Айдардын минген аты. Атасы Көкөтөйгө аш берүү үчүн чакырчуга жиберген Бокмурун жаш Айдарга Мааникер атын мингизет. Мааникер "алты айчалык жол басса ал табына келчү эле, жети айчалык жол жүрсө, жол табына келчү эле, кечээ Самарканд барып чапканда, Сары кандын ашында сан жылкыдан чыкты эле". Ошол Мааникердин оозун коё бербей тартып келет, оозун коё берсе, өзгө аттардан ашып, марага үч күн мурда келет. Саякбай Каралаевдин вариантында "Көкөтөйдүн Мааникер, болоттон така кактырган, албан түрлүү буланы, жабуу кылып жаптырган, кыл куйрукка паша деп, көргөн адам жактырган...", "Төгөрөктүн төрт бурчун, төрт айлана жүгүрткөн...", "Тамчы суусу калбаган, чөлгө минген Мааникер, тизгин кагып бураган, тотудай куйрук чубаган, токсон күндүк чөл болсо, токтобостон чуркаган". Анан Көкөтөйдүн ашында ушул Мааникерди Эсенканга бергиле деп калмактар талап коюп, "Көкөтөйдүн ашы — көп чырдын башы" ушул жайма көкүл жаш Айдар минген аттан чыгат.

Айдар манасчылардын баасында. "Өзү эптүү кул эле, өңү сындуу кул эле", "Ар жумушка дилгирген, алтымыш бурку тил билген, ары тилмеч, ары акын, ар жакшыга көп жакын, ыраакы, жакын иш кылсак, ыкчылдыгы бар эле". Ал Көкөтөйдүн ашында чакырчу гана болбостон Ырчы уул менен бирге жарчылык милдетти да аркалайт. Бул жагынан ал атка жеңил, тайга чак гана эмес, ырчылыгы да, жарчылыгы да бар, чакырууга барган жеринин баарынын тилин билген жигит болгон.

363
Белгилер:
Көкөтөйдүн ашы, Манас эпосу
Тема:
Кыргыздын көркөм өнөрү, белгилүү инсандары жөнүндө фактылар (365)
Тема боюнча
Манастын таятасы Жамгырчы тууралуу 9 факты
Манаска "доолуу күндө көмөк, жоолуу күндө жөлөк" болгон Алмамбет тууралуу 14 факты
Сагынбайдын Манасы жазылбай калмак. Фольклорчу Каюм Мифтаков тууралуу 6 факты
Талас облусундагы Теодор Герцен атындагы көркөм сүрөт музейи

Маданият министрлиги Таластагы экспонаттарга бай музейди карамагына алат

35
(жаңыланган 08:49 01.10.2020)
Музей 1959-жылы ачылган, анда СССРдин кыл сүрөтчүлөрүнүн айрым эмгектери, тарыхый казууларда табылган буюмдар сакталуу.

БИШКЕК, 1-окт. — Sputnik. Талас облусундагы Теодор Герцен атындагы көркөм сүрөт музейин Маданият министрлигинин карамагына алуу пландалып жатат. Бул тууралуу ведомствонун маалымат кызматы билдирди.

Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов аталган музейге барган. Ал жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү менен маданий мекемени министрликтин карамагына алуу тууралуу сүйлөшкөн.

"Жолугушууда музейдеги экспонаттарды сактоо жана эффективдүү пайдалануу маселеси талкууланды. Буга чейин министрлик тарабынан, Бакай-Ата районунун Ак-Дөбө айылдык кеңеши менен биргеликте Теодор Герцен атындагы көркөм сүрөт музейин мамлекеттик менчикке өткөрүү тууралуу бир катар иш аракеттер жүргүзүлүп келген", — деп айтылат маалыматта.

Таласта табылган петроглифтерди министр көрүп келди. Сүрөт

Музей алгач 1959-жылы сүт ферманын бир бөлмөсүндө ачылып, кийинчерээк эски мектептин имаратына көчүрүлгөн. Азыркы имараты 1989-жылы курулуп колдонууга берилген. Музей экспонаттарга бай, анын ичинде тарыхый казууларда табылган буюмдар да бар. Теодор Герцендин өзүнүн жана уулу Теодордун эмгектеринен тышкары мурунку СССРге кирген 15 республиканын кыл сүрөтчүлөрүнүн айрым эмгектери да орун алган.

35
Белгилер:
сүйлөшүүлөр, Маданият министрлиги, музей, Талас
Тема боюнча
Иштебеген Тарых музейинин айланасына тосмо эмне үчүн коюлган? Расмий жооп
Алайда талкаланган петроглифтер маданий баалуулуктар тизмесинде жок болуп чыкты
Казак элинен чыккан манасчы, акын, драматург, жазуучу, котормочу жана кинорежиссёр Баянгали Алимжанов

Айтматов ыраазы болуп, Жусуп Мамай бата берген. Казак манасчы Алимжановдун маеги

322
(жаңыланган 17:21 30.09.2020)
Казак элинен чыккан манасчы, акын, драматург, жазуучу, котормочу жана кинорежиссёр Баянгали Алимжанов "Манас" эпосун казак тилине которуп, аны Эл аралык түрк академиясы атайын китеп кылып чыгарган.

Бир сырдуу, миң кырлуу боордош агабыздын "Манас" эпосу боюнча жаңы эмгеги казак-кыргыз коомчулугуна чоң белек болду.

Sputnik Кыргызстан агенттигинин кабарчысы Казакстандын эмгек сиңирген ишмери Баянгали Алимжанов менен байланышып, "Манас" эпосу тууралуу маек даярдаган.

Баарлашуу учурунда Баянгали агабыз төгүлүп-чачылып чын көңүлү менен суроолорубузга жооп берип жатты.

— "Манас" дүйнөсү менен алгач кандайча таанышып калдыңыз?

— Тогуз-он жаштагы бала элем. 1962-1963-жылдары Мухтар Ауэзов баштаган казактын көрүнүктүү акындарынын "Манас" эпосун казак тилине которгон төрт томдугу чыккан. Бул 1958-жылы Кыргызстанда чыккан эпостун котормосу эле. Бала кезден казактын ырлары менен кошо эпостун төрт томдугун окуп, таанышып, бара-бара "Манаска" абдан жакын болуп кеттим. Ыр саптары, ыр түзүлүштөрү казактыкына бирде окшоп, бирде окшобогон өзгөчөлүгү бар. Эпосту ушунчалык сүйүп, жакшы көргөнүм менен "Манас" айтып калам деп эч ойлогон эмесмин.

Манасчы Рысбай Исаков: аянды баарына жар салсын деп бербейт

КазМУнун филология факультетин аяктап жатканда бир күнү капысынан эле Алматыдагы китеп дүкөнгө кирип калдым. Карасам эле кыргыз тилиндеги эки "Манас" китеп текчеде турат. Миллиондогон калк жашаган шаарда китептин мага буюрганын карачы. Бул менин "Манас" эпосу менен чыныгы кездешүүм болду окшойт. Дароо эле сатып алдым. Кыргыз тилиндеги улуу эпосту бир дем менен окуп чыктым. Ошондо "Манас" айтууга, анын ыргагына кызыгуу ойгонуп, акырындан эл арасында айта баштадым. Алматыда кыргыз берүүсүн көрүп, кээде манасчылардын айтканын тыңдап калгандыктан обону тааныш эле. 

Советский казахский поэт, писатель, драматург, акын — импровизатор, сатирик, критик, литературовед Баянгали Алимжанов
© Фото / из личного архива Баянгали Алимжанова
Казак элинен чыккан манасчы, акын, драматург, жазуучу, котормочу жана кинорежиссёр Баянгали Алимжановдун "Манас" эпосу боюнча жаңы эмгеги казак-кыргыз коомчулугуна чоң белек болду

— Биздин манасчылар "Манас" ааламына аян алгандан кийин гана сүңгүйт. Ушундай түшүнүк бар. Бул жагы кандай болду эле?

— Айры калпактуу кыргыз агайындар "аян болбосо, баян болбойт" деп жүйө келтиришет. Ал кезде Ауэзовдун башчылыгы алдында жарык көргөн котормодон улуп-жулуп айтып жүргөн кезим эле. Бир күнү таңга маал түш көрдүм. Аппак, нур шекилдүү, колдорунда жоо-жарагы бар адамдар мени көздөй бастырып келишти. Алдында баштаган кол башчысы бар. Баатырлар маңдайыма жакындай келишкенде "обонуна келтирип айт" дегендей салмактуу добуш кулагыма угулду. Анан эле ойгонуп кетип, Манас ата келип аян берди окшойт деген ойдо калдым. Ошондон соң чындап киришүүгө белсенип, өзүмчө чоң жоопкерчиликти сездим. Бир чети абдан кубандым. Андан кийин эле 1984-жылы казак телеберүүсүндө "Манас казак жеринде" деген берүү жасадым. 1995-жылы "Манастын" 1000 жылдыгына чакырылып, эпостон үзүндү айтып, калктын алкоосуна татып атайын байге алгам. Ошондон кийин Манас бабабыз экинчи ирет түшүмө кирди. Манастын күмбөзүнүн кашында куран окуп отурам. Бир маалда кара соот кийген баатыр атабыз атчан аскерлери менен ыраазы болгондой алдыман чыкты. Муну да өзүмчө жакшылыкка жорудум. Бир жолу түшүмдө Саякбай ата күпүлдөтүп "Манас" айтып отуруптур. Анда да кубанып, жакшылыктан үмүт кылдым. Көп өтпөй эле Кыргызстандагы Эл аралык "Саякбай манасчы" фонду медаль менен сыйлады. Ушундай кызык жагдайлар болгон.

Сакадай бою сары алтын, улуу манасчы Саякбай Каралаев жөнүндө кызыктуу 15 факты

— "Манас" айтууда устатыңыз барбы?

— Манасчылар менен "Манасты" олуттуу айта баштагандан кийин аралаштым. Анын алдында эң алгач 1984-жылы Алматыда өткөн "Эпосы народов СССР" аттуу чоң жыйын болду. Ал кезде "Казакфильмде" иштечү элем, келип жыйынды тасмага түшүрдүм. Ага Кыргызстандан Уркаш Мамбеталиев, Асанкан Жуманалиев, Назаркул Сейдрахманов агаларыбыз катышып, башка республикалардан да көп делегаттар келген. Негизинен ушул үч манасчы мага катуу таасир калтырды. 1995-жылы "Манастын" 1000 жылдыгына барганда Шаабай Азизов, Каба Атабеков, Сейдене апабыз, Абдыкадыр манасчы, Сапарбек Касмамбетов өңдүү бир топ манасчылар менен тааныштым. Айрыкча Назаркул Сейдрахмановдун айтуу чеберчилиги жакты. Булардан да сабак алдым. Азыркы Рыспай Исаков, Самат Көчөрбаев, Дөөлөт Сыдыков баштаган манасчылар ал кезде жаш балдар эле. Мен манасчылыкта бир эле кишинин атын атап, ушул киши гана устазым болду деп айта албайм. Анткени Казакстанда жашагандыктан атайы бир манасчынын артынан ээрчип үйрөнүүгө мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Алгач кудайдын кудурети менен өз алдымча баштап, кийин кыргыз манасчыларынан үйрөндүм деп ачык айтам. 

Советский казахский поэт, писатель, драматург, акын — импровизатор, сатирик, критик, литературовед Баянгали Алимжанов
© Фото / Баянгали Алимжанов
Баянгали Алимжанов: котормодо Манас атабыздын рухун, эпостун негизин сактоого аракет кылдым

— Улуу манасчы Саякбай Каралаевдин да таасири болдубу?

— Саякбай атабыздын манасчылар арасында орду бөлөк. Мен ал кишинин добушун кийинчерээк гана уктум. Жазылып алынган аудиожазма менен 2000-жылдары интернет аркылуу гана тааныша алдым. Ага чейин аудиожазмасы сыртка көп чыккан эмеспи, айтор, бизге жетпей жатты. Ал кишинин айтуусундагы "Манаска" абдан таасирлендим. Саякбайды азыркы замандын манасчыларынын башкы устаты катары эсептейм. Менин да ардактаган атам.

Мен үчүн дагы бир маанилүү окуя — 1995-жылы Жусуп Мамайдын колунан кармап, батасын алгам. Ал киши "Манасты тынбай айта бер" деди эле. Ошондой эле бир чоң жыйында Чыңгыз Айтматов агабыз колумду кысып: "Сага чоң рахмат!" деп алкыш айтканын да кубануу менен эстейм. Мен "Манас" айтып жатканда ал киши казак окумуштуулары Зейнолла Кабдолов менен Сейит Каскабасовдон "бул киши казакпы же кыргызбы?" деп сураган экен.

Манасчы Сагынбай Орозбаков жөнүндө кызыктуу 15 факты. Көөдөнгө баткан 180 миң сап

— "Манасты" которууга эмне түрткү болду? Дегеним. мурдараак Мухтар Ауэзов казак коомун эпос менен эне тилинде тааныштырган эле. Бул ирет сиздин котормоңуздун өзгөчүлүгү эмнеде болду?

— "Манас" айтып келе жатканыма 40 жылга жакын убакыт болду. Бирок эпосту которуу тууралуу оюм жок болчу. Себеби мага чейин эле которулгандыктан "Манас" казакча сүйлөп тур гой" деген кыязда жүрдүм.

Былтыр, 2019-жылдын ноябрь айында, Бишкектеги И. Арабаев атындагы университетте казак-кыргыздын биргелешкен жыйыны өтүп, ага мени бул жактан Эл аралык түрк академиясы алып барды. Ошол жерден күпүлдөп "Манас" айтып, кыргыз агайындар да бир жагынан ыраазы болуп отурду. Андан чыгып кыргыз жазуучулары менен мейманкананын фойесинде отуруп дагы эпостон үзүндү айтып бердим. Анан эле нары жактан өңү-түсү башка адамдар кол чабышканынан карасам, кыргыз тоолоруна аңчылыкка келген америкалыктар экен. Алар да ыраазы болуп, бизде да ушундай фольклор бар деп индеецтер тууралуу айтышыптыр. Ошо жыйындан кийин токтоно албай ээлигип үйгө баратып да жол бою айттым. Казакстанга келсем да оюмдун баары "Манас". Үйдөн үч күн катары менен "Манас" айтып, аялым "кой, токтосоңчу эми" десе да абалдан чыга албай койдум. Эртеси таңга жуук улуу эпостун жомок башын өзүнчө айтып чыгуу тууралуу ой кылт этип "Манастын казакча котормосун жазып, аны кайрадан айтып чыгууга эмнеге болбосун" деп ойлондум. Себеби мурунку төрт томдук котормо азыр эскирип, колго тийбей калган. Экинчиден, ал төрт тому биригип жүз миң саптан турган ыр. Эки китеби "Манас", 3-тому "Семетей", 4-тому "Сейтек". "Манастын" өзү эле элүү миң сап. Аны азыркы балдар толук окуп түшүнөрүн кудай билет. Эмнеге ошону кыскартып, түшүнүктүү кылып элге жыйнактап бербейм? Чынын айтканда, эпос абдан узак болгондуктан, керек болсо кыргыздардын баары эле окуп түшүнө бербейт. Ошол себептен Бексултан Жакиев агабыз "Манастын кыскарган эмес, кысылган нускасы" деп да китеп чыгарган. Өзүмдөгү дараметимди колдонуу менен эпостун ар кайсы вариантын карап, ойду бир жерге жыйынтыктап "Манастын" өзгөчө нускасын жасоону тилек кылдым. Ошентип 2019-жылдын 1-декабрынан баштап бул ишке баш-отум менен кирише баштадым. Котормодо эпостун көркөмдүк боёгун, сөздөрүнүн маңызын окурманга жеткирүүгө тырыштым. Эпостогу баа жеткис сөздөрдүн, окуялардын эч бири калып калбаса экен деген максатта Сагымбай менен Саякбай атанын вариантынан, 1958-жылы чыккан бириктирилген нускадан, Бексултан Жакиевдин кысылган нускасынан жана Чокан Валихановдун жазып алган вариантынан сөздүн гүлүн тердим. Котормодо Манас атабыздын рухун, эпостун негизин сактоого аракет кылдым. Анан да аны бүгүнкү окурман окуса түшүнгүдөй кыскартып, кысып берүү керек болду. 

Советский казахский поэт, писатель, драматург, акын — импровизатор, сатирик, критик, литературовед Баянгали Алимжанов
© Фото / из личного архива Баянгали Алимжанова
Баянгали Алимжанов: бала кезден казактын ырлары менен кошо эпостун төрт томдугун окуп, таанышып, бара-бара Манаска абдан жакын болуп кеттим

— Кантип кыскарттыңыз?

— Көп окуялардын куюлуп келе турган жерлерин, баяндалган туштарын, ыр түрүндө узак баяндалуучу жерлерин түйүндөп кара сөз менен айтып бердим. Мунун өзгөчөлүгү ушунда. Казак айтуучуларында ушундай ыкма бар. Котормодо "Манастын" бүйүр кызыткан жерлерин ыр менен айтып келип, ортосунда кара сөз менен баяндап бергеним куп жарашып калды. Мында мен жер-суунун, адамдардын аттарын четте калтырбоого тырыштым. Ушуну менен биз жасаган нускадан окуган адам эпостун бүткүл мазмунун, окуясын түгөл билип, негизин түшүнгүдөй даражага жетиштик. "Манас" эпосунда ар кыл окуя, баатырлардын тарыхы тарам-тарам кетип айтыла берет. Ага кызыккандар жалпы маалымат алган соң, ары карай өз алдынча изденип, таап окуйт. Бүгүн калың казак окурманы Манастын атын билген менен мазмунун биле бербейт. Акын-жазуучуларыбыз да "Манас" эпосун толук биле бербейбиз" деп айтышат. Биз кыргыз-казак эли "Манасты" башка тилге которуу жагын көздөгөн менен өзүбүздүн элге жеткирүү жагын ойлобоптурбуз.

— Казак коомчулугу кандай кабыл алды?

— Котормомду казактар өтө жакшы кабыл алды. Аны 67 күндө бүтүрдүм. Эпосту которуп бүтөрүм менен Эл аралык түрк академиясынын жетекчиси, академик Дархан Кыдыралиге кабарлаштым. Ал киши жаңылыкты кубануу менен кабылдап, муну зор эмгек катары баалады. Акыры Сооронбай Жээнбековдун ыраазычылык сөзү менен китепти өздөрү чыгарып беришти. 

Советский казахский поэт, писатель, драматург, акын — импровизатор, сатирик, критик, литературовед Баянгали Алимжанов
© Фото / из личного архива Баянгали Алимжанова
Баянгали Алимжанов: "Манас" — кыргыз калкынын кылымдар бою аздектеген эпосу. Бул чоң дарыя сыяктуу. Кыргыздар чыгармачылык талантын, дараметин бир агымдын нугуна салып келгендей

— Сөздүн ачыгы, убагында "Манасты" талашкандар болду. Бул жалпы түрк элинин байлыгы деген ойду айткандар да бар. Сиз бир маегиңизде "Манас" эпосу толук кыргызга гана таандык деп так жооп бериптирсиз...

"Манастын" Чоң казат бөлүмү туурасындагы кызыктуу жети факты

— "Манас" — кыргыз калкынын кылымдар бою аздектеген эпосу. Бул чоң дарыя сыяктуу. Кыргыздар чыгармачылык талантын, дараметин бир агымдын нугуна салып келгендей. Эпос — тарыхый окуя эмес, ал көркөм чыгарма. Ар кыл тагдырлардын, тарыхый окуялардын көркөм архитектурасы. Анын ичинде башка улуттар да болушу мүмкүн. Өнөр туундусун таанууда саясат аралашпашы керек. "Манас" — бул талашсыз кыргыз калкынын эпосу.

"Манастагы" казакка да, башка улуттарга да тийиштүү тарыхый окуялар, көркөм образдар бар. Эпостон урууларды жана этнографиялык дүйнө таанымды издеп табуу, иликтөө — бул аны талашуу эмес. Тескерисинче, ал чыгарма баалуу тарыхый окуяларга бай экендигинен кабар берет. Кыргыз элинин "Манас" эпосу бүткүл түрк элинин мактанычы болсо ал улуу жеңиш эмеспи...

322
Белгилер:
кыргыз, казак, эпос, манасчы
Тема боюнча
"Манас" эпосу жөнүндө кызыктуу 15 факты
Катыны бузуктун акылы бузук. Манасчы Рысбай Исаковдун учкул сөздөрү
Маршрутка. Архив

Кишилерди кууп барып бус менен тебелетип... Кызыл-Кыядагы окуянын видеосу

0
(жаңыланган 12:43 01.10.2020)
Азыркы күндө автоунаанын ээси аныкталып, тергөө иштери жүрүп жатат. Ал эми окуя болгон жерден 28 жаштагы жаран жараат алып, жергиликтүү аймактык ооруканага түшкөн.

БИШКЕК, 1-окт. — Sputnik. Интернет айдыңында кичи автобустун караңгыда аянтчада айланып, элди тебелетип жаткан видеосу тарап, ал "Короче" Telegram каналына жарыяланды.

Окуянын кандай болгонун Баткен ИИБинин маалымат кызматынан билдиришти.

"25-сентябрь күнү саат 20.00дөр чамасында Кызыл-Кыя шаарынын Масалиев көчөсүндө Кадамжай районунун 28 жаштагы тургунун жашыл түстөгү "Mercedes-Benz" үлгүсүндөгү спринтер койдуруп, ал жерден из жашырып кеткен. Азыркы күндө автоунаанын ээси аныкталып, тергөө иштери жүрүп жатат. Ал эми окуя болгон жерде 28 жаштагы жаран денесинен жараат алып, жергиликтүү аймактык ооруканага түшкөн", — деп айтылган маалыматта.

Видеодон ал жерде кишилер чырылдап качып, ал эми бусиктин алардын артынан кууп барып тебелетип жаткандыгын көрүүгө болот.

Бишкекте айдоочу күчүктү артынан кууп барып тебелетип кетти. Видео

Бул факты Кызыл-Кыя ШИИБинде Жазык кодексинин 297, 266 ("Жол кырсыгы"), ("Ээнбаштык") беренелери менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган.

Милициядан тийиштүү экспертизалар дайындалгандыгын кошумчалашты.

0
Белгилер:
милиция, маршрутка, Кызыл-Кыя, Кыргызстан
Тема:
2020-жылдын башынан бери Кыргызстанда болгон жол кырсыктар
Тема боюнча
Машина тебелеп кеткен Эдилдин эжеси: жок дегенде арабага отургузганга операция керек!